Sukuseuran esittely

Matti Matinpoika Karjalainen-Siikaluoman sukuseuran juuret ulottuvat Kuusamossa sijaitsevan Poussun Autiovaarassa asuneen kantaisä Yrjön (Göran) jälkeläisiin. Yrjön pojista vanhin oli Juho (Johan), joka syntyi 1657 ja jonka jälkeläinen seuran nimi-isä, vuonna 1825 syntynyt Matti Matinpoika oli ja jonka jälkeläiset seuraan voivat kuulua.

Nimi Karjalainen nivoutuu virolais-lounaissuomalaiseen karjanimistöön ja pohjautuu skandinaviseen karja- ja muinaisskandinaviseen  kair-sanaan, joka sittemmin on muuttunut karja-sanaksi. Se tarkoittaa ihmisjoukkoa.

 

kuva_heikki_siikaluoma

Sukunimeä Siikaluoma alettiin käyttämään 1700-luvun lopulla Matti Matinpojan isän muuttaessa Kuusamon Siikalaiseen. Sittemmin Matti Matinpoika avioitui Kaisa Maria Sakarintytär Poussun kanssa ja he saivat kuusi lasta. Näitten lasten sukuhaaroja seurataan sukuseurassamme.

Niemelästä löydetty kuva

Niemelästä löydetty kuva

Sukuseura on perustettu vuonna 1985 ja seuraava suuri sukutapaaminen onkin tiedossa 2015 kolmekymmentävuotisjuhlan merkeissä.

Sukuseuran istuttamaa sukupuuta voi käydä katsomassa Kuusamon keskustassa sijaitsevassa sukujen puistossa.

 

kuva_heikki_siikaluoma

 

Sukuseuran säännöt (tiivistettynä)

 

1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Matti Matinpoika Karjalainen-Siikaluoma sukuseura. Kotipaikka on Kuusamon kunta ja toimialueena koko maa.

 

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

 

3 § Yhdistyksen toiminta
Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään: – järjestämällä kokouksia/sukutapaamisia – keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta – selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon – luetteloimalla suvun jäsenet
4 § Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka on suvun esi-isän Matti Matinpoika Karjalaisen alenevaa polvea tai avioliiton kautta tähän sukuun liittynyt.

 

5 § Yhdistykseen liittyminen ja siitä eroaminen
Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

6 § Yhdistyksen jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa varsinainen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Yhdistyksen kaikista jäsenistä on hallituksen pidettävä jäsenluetteloa.

 

7 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitus valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, kuitenkin niin, että jokainen sukuhaara on edustettuna. Toimintakausittain kolmannes on erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsenensä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee suvun jäsenistöstä sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen päätöksistä on pidettävä kokouspöytäkirjaa.

 

8 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

9 § Yhdistyksen tilit
Yhdistyksen tilit päätetään toimikauden lopussa ja ne jätetään toiminnan tarkastajille tarkastettavaksi niin että sukukokous voi ne hyväksyä.

 

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana heinä-elokuun kuluessa vuosittain. Jäsenille tästä on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Sama koskee ylimääräisiä kokouksia.

 

11 § Yhdistyksen vuosikokous
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Todetaan kokouksen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista: 1. Hyväksytään hallituksen toimintakertomus 2. Hyväksytään edellisen kauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 3. Vahvistetaan hallituksen laatima seuraava toimintasuunnitelma ja talousarvio. 4. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 5. Valitaan kaksi varsinaista toiminnan tarkistajaa ja heille varamiehet tulevalle toimikaudelle. 6. Päätetään jäsenmaksun suuruus. 7. Päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

 

12 § Äänioikeus
Sukukokouksessa on kaikilla sukuseuraan kuuluvilla yhtäläinen äänioikeus. Äänestys voi olla avoin ja tai niin päätettynä suljettu. Päätöksenteko noudattaa pykälän 7 periaatteita. Äänten mennessä tasan suljetussa äänestyksessä tai vaalissa, tulos määrätään arvalla.

 

13 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan äänten enemmistön äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa, jos sitä on kannattanut kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14 § Yhdistyksen omaisuudesta päättäminen yhdistyksen purkautuessa
Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä tukevalla tavalla, taikka päätettävä yhdistyksen varojen ja omaisuuden luovuttamisesta sukututkimusta Suomessa edistävällä tavalla.